Kế hoạch kinh doanh là gì

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chi tiết mô tả các mục tiêu, chiến lược và hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp. Đây là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể lập kế hoạch, điều chỉnh và theo dõi các hoạt động kinh doanh của mình.

Kế hoạch kinh doanh là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chi tiết mô tả các mục tiêu, chiến lược và hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp. Đây là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể lập kế hoạch, điều chỉnh và theo dõi các hoạt động kinh doanh của mình.

Tại sao cần lập kế hoạch kinh doanh?

Lập kế hoạch kinh doanh mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, bao gồm:

 1. Xác định mục tiêu: Kế hoạch kinh doanh giúp xác định rõ ràng các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Điều này giúp tập trung nỗ lực và tạo động lực cho nhân viên trong việc đạt được những mục tiêu đó.
 2. Định hướng chiến lược: Kế hoạch kinh doanh giúp xác định chiến lược và phương pháp để đạt được mục tiêu kinh doanh. Nó định rõ những bước cần thực hiện, nguồn lực cần sử dụng và cách tiếp cận thị trường.
 3. Đo lường và theo dõi: Kế hoạch kinh doanh cho phép đo lường và theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu. Nó cung cấp các chỉ số và tiêu chí để đánh giá hiệu quả kinh doanh và điều chỉnh chiến lược nếu cần.
 4. Hỗ trợ đưa ra quyết định: Kế hoạch kinh doanh cung cấp thông tin và phân tích chi tiết về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và nguồn lực kinh doanh. Điều này giúp các quyết định kinh doanh được đưa ra dựa trên căn cứ rõ ràng và minh bạch.

 Những gì cần có trong kế hoạch kinh doanh?

Kế hoạch kinh doanh nên bao gồm các yếu tố sau:

 1. Tóm tắt thực hiện: Mô tả ngắn gọn mục tiêu kinh doanh, phạm vi và thời gian thực hiện.
 2. Phân tích thị trường: Nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành nghề. Đưa ra các thông tin về kích thước thị trường, đặc điểm khách hàng, điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.
 3. Chiến lược kinh doanh: Xác định mục tiêu kinh doanh cụ thể và lựa chọn chiến lược để đạt được mục tiêu đó. Điều này có thể bao gồm xác định lợi thế cạnh tranh, hướng đi sản phẩm/dịch vụ, cách tiếp cận thị trường và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
 4. Kế hoạch tiếp thị: Đề xuất các hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ và tạo thu hút khách hàng. Bao gồm các chiến dịch quảng cáo, kế hoạch PR, chiến lược truyền thông và sử dụng các kênh tiếp thị hiệu quả.
 5. Kế hoạch tài chính: Đưa ra dự báo tài chính, bao gồm dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận dự kiến và luồng tiền. Đánh giá vốn đầu tư cần thiết và tìm kiếm các nguồn tài chính phù hợp.
 6. Quản lý rủi ro: Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro để đảm bảo sự bền vững của kế hoạch kinh doanh.
 7. Đánh giá và theo dõi: Thiết lập các chỉ số và tiêu chí đo lường để theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Xác định các bước kiểm tra và đánh giá định kỳ để điều chỉnh kế hoạch theo thời gian.

Cách trình bày kế hoạch kinh doanh

Trình bày kế hoạch kinh doanh nên tuân theo một cấu trúc logic và dễ hiểu. Bạn có thể sử dụng các phần sau để trình bày:

 1. Tóm tắt thực hiện: Giới thiệu ngắn gọn về kế hoạch kinh doanh và mục tiêu chính.
 2. Phân tích môi trường kinh doanh: Trình bày các yếu tố ngoạieức ảnh hưởng đến kinh doanh, bao gồm thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và yếu tố văn hóa, kỹ thuật, pháp lý, xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường, và công nghệ. Đưa ra những thông tin cụ thể và số liệu hỗ trợ để minh chứng cho nhận định của mình.
 3. Mục tiêu kinh doanh: Đặt ra mục tiêu kinh doanh cụ thể, đo lường được và thời gian định.
 4. Chiến lược kinh doanh: Miêu tả chi tiết về cách bạn sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh. Bao gồm các hoạt động cần thực hiện, sự phân công công việc và lịch trình thực hiện.
 5. Kế hoạch tiếp thị: Trình bày chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bao gồm chiến dịch quảng cáo, kế hoạch truyền thông, tiếp cận thị trường, và chiến lược giá cả.
 6. Kế hoạch tài chính: Mô tả về dự phóng tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm dự báo doanh thu, lợi nhuận, và dòng tiền, cũng như các nguồn tài chính và cách quản lý tài chính hiệu quả.
 7. Quản lý rủi ro: Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp để quản lý rủi ro. Bao gồm cả kế hoạch khắc phục sự cố và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp.
 8. Đánh giá và theo dõi: Xác định các chỉ số và tiêu chí để theo dõi hiệu quả kinh doanh. Thiết lập các bước kiểm tra và đánh giá định kỳ để điều chỉnh kế hoạch theo thời gian.

Phân loại kế hoạch kinh doanh

Có nhiều cách phân loại kế hoạch kinh doanh dựa trên mục đích sử dụng và quy mô của doanh nghiệp. Một số phân loại phổ biến bao gồm:

 1. Kế hoạch kinh doanh chiến lược: Tập trung vào việc định hình chiến lược dài hạn của doanh nghiệp và định hướng phát triển.
 2. Kế hoạch kinh doanh tài chính: Tập trung vào các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp, bao gồm dự báo tài chính, kế hoạch đầu tư, quản lý nguồn vốn, lợi nhuận, và quản lý rủi ro tài chính.
 3. Kế hoạch kinh doanh marketing: Tập trung vào chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Bao gồm kế hoạch tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và chiến lược giá cả.
 4. Kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp: Dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, tập trung vào việc định hình ý tưởng kinh doanh, phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng, và lập kế hoạch vận hành.

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh đơn giản

Dưới đây là một mẫu lập kế hoạch kinh doanh đơn giản mà bạn có thể tham khảo:

Tóm tắt thực hiện:

 • Giới thiệu về doanh nghiệp và mục tiêu kinh doanh chính.
 • Xác định thị trường mục tiêu và lợi thế cạnh tranh.

Phân tích thị trường:

 • Nghiên cứu về kích thước thị trường và xu hướng phát triển.
 • Phân tích đối tượng khách hàng, nhu cầu và mong muốn của họ.
 • Đánh giá đối thủ cạnh tranh và điểm mạnh/yếu của doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh:

 • Xác định mục tiêu kinh doanh cụ thể và đo lường được.
 • Lựa chọn chiến lược để đạt được mục tiêu, bao gồm sản phẩm/dịch vụ, giá cả, phân phối và tiếp thị.
 • Đề xuất giá trị độc đáo và lợi thế cạnh tranh.

Kế hoạch tiếp thị:

 • Xác định kênh tiếp thị và chiến dịch quảng cáo phù hợp.
 • Lập kế hoạch truyền thông và PR để xây dựng nhận diện thương hiệu.
 • Đề xuất các hoạt động tiếp thị trực tuyến và offline.

Kế hoạch tài chính:

 • Dự phóng doanh thu, chi phí và lợi nhuận dự kiến.
 • Xác định nguồn vốn cần thiết và kế hoạch quản lý tài chính.
 • Đề xuất cơ cấu tài chính và cách thức thu chi.

Quản lý rủi ro:

 • Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh và đề xuất biện pháp để giảm thiểu tác động của chúng.
 • Xác định các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố có thể xảy ra.
 • Đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp trong môi trường biến đổi.

Đánh giá và theo dõi:

 • Xác định các chỉ số và tiêu chí đo lường để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
 • Thiết lập các bước kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng hướng và điều chỉnh khi cần thiết.
 • Theo dõi và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định và cải tiến kế hoạch kinh doanh.

Lời kết

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng để hướng dẫn và định hình hành động của doanh nghiệp. Bằng cách lập kế hoạch kinh doanh chặt chẽ, bạn có thể tăng khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Việc lập kế hoạch kinh doanh đòi hỏi sự tìm hiểu, phân tích và chi tiết hóa ý tưởng kinh doanh. Đồng thời, nó cũng cần linh hoạt để điều chỉnh và thích ứng với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kế hoạch kinh doanh, tại sao nó quan trọng và cách lập một kế hoạch kinh doanh chuẩn SEO. Chúc bạn thành công trong việc phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình!

Chia sẻ
Chat