Công thức tính giá vốn hàng bán

Như vậy, việc hiểu rõ về giá vốn hàng bán và cách tính toán chính xác là rất quan trọng để quản lý tài chính và định giá sản phẩm một cách hiệu quả. Bằng cách áp dụng các phương pháp tính toán đúng, kiểm soát thông tin chính xác và sử dụng công nghệ hiện đại, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin giá vốn hàng bán, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý tài chính hiệu quả.

 Giá Vốn Hàng Bán Là Gì? Cách Tính Giá Vốn Hàng Bán Chi Tiết

Giá vốn hàng bán là gì? Gồm những gì?

Giá vốn hàng bán là tổng số tiền mà một doanh nghiệp đã chi trả để sản xuất hoặc mua các sản phẩm, hàng hóa để bán cho khách hàng. Nó bao gồm các thành phần chi phí như giá mua hàng, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản, và các chi phí khác liên quan đến việc có được sản phẩm sẵn sàng để bán.

Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán

Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán bao gồm các bước sau:

 •    Ghi nhận chứng từ mua hàng: Ghi nhận và lưu trữ chứng từ liên quan đến mua hàng như hóa đơn, phiếu nhập kho, hợp đồng mua bán để xác định giá mua hàng.
 •    Tính toán giá vốn hàng bán: Dựa trên thông tin từ chứng từ mua hàng, tính toán giá vốn hàng bán bằng cách tổng hợp các thành phần chi phí như giá mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất và các chi phí khác.
 •    Ghi nhận chứng từ bán hàng: Ghi nhận và lưu trữ chứng từ liên quan đến bán hàng như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho để xác định số lượng và giá trị hàng bán.
 •    Hạch toán giá vốn hàng bán: Dựa trên thông tin từ chứng từ bán hàng và giá vốn hàng bán đã tính toán, thực hiện hạch toán để ghi nhận giá trị giá vốn hàng bán và lợi nhuận.

 Các phương pháp tính giá vốn hàng bán

Có nhiều phương pháp tính giá vốn hàng bán, bao gồm:

 •    Phương pháp FIFO (First-In, First-Out): Theo phương pháp này, giá vốn hàng bán được tính dựa trên giá mua của những đợt hàng nhập đầu tiên.
 •    Phương pháp LIFO (Last-In, First-Out): Phương pháp này tính giá vốn hàng bán dựa trên giá mua của những đợt hàng nhập gần nhất.
 •    Phương pháp trung bình có trọng số: Tính giá vốn hàng bán bằng cách lấy trung bình có trọng số của giá mua của các đợt hàng nhập vào trong kho.
 •    Phương pháp giá tiêu chuẩn: Đây là phương pháp sử dụng một giá cố định để tính giá vốn hàng bán, không phụ thuộc vào giá mua thực tế.
 •    Phương pháp giá vốn cuối kỳ: Phương pháp này tính giá vốn hàng bán bằng cách sử dụng giá trị hàng tồn cuối kỳ và số lượng hàng bán.

Cách tính giá vốn hàng bán - Ví dụ thực tế

 • Để minh họa cách tính giá vốn hàng bán, hãy xem một ví dụ thực tế: Giả sử bạn mua 100 sản phẩm với giá mua tổng cộng là 10.000.000 VNĐ. Đồng thời, bạn phải trả 500.000 VNĐ cho chi phí vận chuyển và bảo quản hàng. Sau đó, bạn bán 80 sản phẩm với giá bán mỗi sản phẩm là 200.000 VNĐ.
 • Để tính giá vốn hàng bán, ta cần tính tổng giá trị giá vốn của số lượng hàng đã bán. Trong trường hợp này, giá vốn hàng bán sẽ bao gồm giá mua hàng (10.000.000 VNĐ) và chi phí vận chuyển và bảo quản hàng (500.000 VNĐ). Vậy tổng giá vốn hàng bán là 10.500.000 VNĐ.
 • Sau đó, ta sẽ tính lợi nhuận bằng cách trừ giá vốn hàng bán từ tổng giá trị bán hàng. Trong trường hợp này, tổng giá trị bán hàng là 80 sản phẩm nhân với giá bán mỗi sản phẩm là 200.000 VNĐ, tức là 16.000.000 VNĐ. Lợi nhuận sẽ là 16.000.000 VNĐ trừ đi giá vốn hàng bán (10.500.000 VNĐ), tức là 5.500.000 VNĐ.

Hạch toán giá vốn hàng bán

Hạch toán giá vốn hàng bán là quá trình ghi nhận giá trị giá vốn hàng bán và lợi nhuận vào báo cáo tài chính. Điều này đảm bảo rằng công ty có thông tin chính xác về tình hình kinh doanh và lợi nhuận của mình.

Khi hạch toán giá vốn hàng bán, ta sẽ ghi nhận giá trị giá vốn hàng bán vào tài khoản Giá vốn hàng bán trong báo cáo lợi nhuận và lỗ. Đồng thời, lợi nhuận từ việc bán hàng sẽ được ghi nhận trong tài khoản Doanh thu bán hàng. Việc hạch toán giá vốn hàng bán giúp công ty biết được lợi nhuận thực tế mà họ đạt được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán hàng.

Nguyên nhân tính giá vốn hàng bán bị sai và cách khắc phục

Các sai lầm thường xuyên mắc phải trong cách tính giá vốn hàng bán

Trong quá trình tính giá vốn hàng bán, có thể xảy ra một số sai lầm phổ biến như sau:

 •    Thiếu chính xác thông tin: Nếu thông tin về giá mua hàng, chi phí vận chuyển, hoặc chi phí sản xuất không chính xác, sẽ dẫn đến tính toán giá vốn hàng bán sai lệch.
 •    Không tính đúng các chi phí liên quan: Nếu bỏ qua hoặc không tính đúng các chi phí như bảo quản hàng, chi phí lưu kho, chi phí quản lý, sẽ làm giảm tính chính xác của giá vốn hàng bán.
 •    Sử dụng phương pháp tính giá vốn không phù hợp: Nếu chọn sai phương pháp tính giá vốn hàng bán, ví dụ như sử dụng phương pháp FIFO thay vì LIFO, cũng sẽ dẫn đến sai lệch trong kết quả tính toán.

Cách khắc phục giá vốn hàng bán bị sai

Để khắc phục các sai lầm trong tính giá vốn hàng bán, bạn có thể thực hiện những biện pháp sau:

 •    Xác định và kiểm tra thông tin chính xác: Đảm bảo rằng các thông tin về giá mua hàng, chi phí vận chuyển, và chi phí sản xuất được ghi nhận và kiểm tra đúng đắn.
 •    Bao gồm đầy đủ các chi phí liên quan: Đảm bảo rằng bạn tính toán đầy đủ các chi phí như bảo quản hàng, lưu kho, và quản lý để đảm bảo tính chính xác của giá vốn hàng bán.
 •    Chọn phương pháp tính giá vốn phù hợp: Nghiên cứu và chọn phương pháp tính giá vốn hàng bán phù hợp với ngành nghề và yêu cầu kinh doanh của bạn.
 •    Thực hiện kiểm tra và đối chiếu: Thực hiện kiểm tra và đối chiếu giữa dữ liệu thực tế và dữ liệu trong hệ thống kế toán để phát hiện và sửa chữa các sai sót trong tính toán giá vốn hàng bán.
 •    Sử dụng phần mềm quản lý tài chính: Sử dụng các phần mềm quản lý tài chính và hệ thống kế toán hiện đại giúp tự động tính toán giá vốn hàng bán và giảm thiểu sai sót do sự can thiệp của con người.
 •    Đào tạo và tư vấn: Đào tạo nhân viên và tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán giúp nâng cao hiểu biết và kỹ năng tính toán giá vốn hàng bán của nhân viên, đồng thời giúp khắc phục các lỗi phổ biến.

Như vậy, việc hiểu rõ về giá vốn hàng bán và cách tính toán chính xác là rất quan trọng để quản lý tài chính và định giá sản phẩm một cách hiệu quả. Bằng cách áp dụng các phương pháp tính toán đúng, kiểm soát thông tin chính xác và sử dụng công nghệ hiện đại, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin giá vốn hàng bán, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý tài chính hiệu quả.

Chia sẻ
Chat